CRITIC 2018 summer 'CRITIC EXPRESS' Part.2


CRITIC 2018 summer 'CRITIC EXPRESS' Part.2


크리틱의 2018년 여름은 'CRITIC EXPRESS' 라는 테마로 구성 되었다.

미국의 중국음식 체인점인 PANDA EXPRESS 처럼 아시아의 문화가 미국에 정착하게 되면 생기는 미묘한 왜곡들에 영감을 받아 만들게 된 컬렉션이다.

다양한 그래픽으로 구성 된 티셔츠들과 악세서리들을 확인 할 수 있다.1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg